М И Н А Л И    П Р О Ц Е Д У Р И

Обявата се отнася за:

Вид на процедурата

Състояние на процедурата

Фирми изпълнители

Доставка на гвардейски ботуши с шпори и украса по индивидуални размери за нуждите на военнослужещите от Националната гвардейска част

публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-217/04.10.2012г.

„Адис – ЛМ – Амзини и сие” СД

 

"Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол" на обекти във ВР 1013 във връзка с авариен ремонт с предмет "1013/Авариен ремонт - хидроизолация на покрив на щаб, сграда 19 и 1013/Авариен ремонт - хидроизолация на покрив на Втори гвардейски батальон, сграда 23 на Националната гвардейска част".

по чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-163/03.08.2012г.

 

„Синко инженеринг” АД

 

“1013/Авариен ремонт - хидроизолация на покрив на щаб, сграда 19 и 1013/Авариен ремонт - хидроизолация на покрив на Втори гвардейски батальон, сграда 23 на Националната гвардейска част”.

по чл.14, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-162/31.07.2012г.

 

„Ф – Строй Груп” ЕООД

 

"Ежедневна доставка и раздаване на готова храна в хранителния блок на Възложителя на правоимащите от Националната гвардейска част, съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г. и срещу заплащане на военнослужещи и цивилни служители"

по чл. 3, ал. 2 от Наредба за възлагане на малка обществена поръчка /открит конкурс/

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-48/18.04.2012г.

 

„Либърти Фууд сървисис” ЕООД