М И Н А Л И    П Р О Ц Е Д У Р И

Обявата се отнася за:

Вид на процедурата

Състояние на процедурата

Фирми изпълнители

„Изграждане на система за видеонаблюдение в Националната гвардейска част”

публична покана, на основание чл. 101а и чл. 101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приключена със сключен договор с рег. № 3- Т-285/ 03.12.2013г.

"Систера Технолоджи" ООД

„Сключване на застраховки Автокаско, Гражданска отговорност и Злополука на местата в МПС на автомобили на Националната гвардейска част"

чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приключена със сключени застрахователни полици

ЗД „Евроинс” АД;

ЗК „Левинс” АД;

ДЗИ „Общо застраховане” ЕАД

„Пране и химическо почистване на вещево имущество“

чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществени поръчки

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-138/ 28.08.2013г

„Марти - 76” ЕООД

Консултантска услуга с предмет „Извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол” при ремонт с предмет  “1013/ Ремонт на сграда 4  и 1013/ Нова абонатна станция сграда 4 – Национална гвардейска част ”

чл. 14, ал. 5, т.2 от Закона за обществени поръчки 

Приключена със сключен договор с рег. 3- Т-129/ 12.08.2013г.

"Технострой-инвестконсулт"ЕООД

“1013/ Ремонт на сграда 4  и 1013/ нова абонатна станция сграда 4 – Национална гвардейска част ”.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  по чл.16, ал.8 с прилагане на опростени правила, съгласно чл. 14, ал. 3,т. 1 от Закона за обществени поръчки 

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-128/ 09.08.2013г.

"Консорциум Техноком" ДЗЗД

Ежедневна доставка и раздаване на готова храна в хранителния блок на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на правоимащите от Националната гвардейска част, съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ-473/06.07.2012 г. и срещу заплащане на военнослужещи и цивилни служители.

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с прилагане на опростени правила, съгласно чл. 14, ал. 3,т. 2 от Закона за обществени поръчки 

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т-174/ 30.09.2013г.

"Мастър Пик” ООД

„Доставка на гвардейско и представително облекло за служебно ползване” за нуждите на военнослужещи от Националната гвардейска част

договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т- 61/ 23.05.2013г.

„Интендантско обслужване” ЕАД

"Доставка на гвардейски ботуши с шпори и украса по индивидуални размери”

публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП

Приключена със сключен договор с рег. № 3-Т- 59/ 21.05.2013г.

„Адис –ЛМ- Амзини и Сие” СД