A+ A A-
Рег.№3-600/30.01.2015г.                     
Екз.№ Единствен
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
 
София, 2015 г.
 
Глава първа
Общи положения
 
Чл. 1. Настоящите вътрешните правила уреждат:
1. Реда за планиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и съставянето на план-график на обществените поръчки.
2. Подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки(ЗОП).
3. Подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, вкл. реда за получаване, разглеждане и оценка на офертите. 
4. Реда за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за обществени поръчки.
5. Реда за съставяне и съхранение на досиета за обществени поръчки.
6. Задълженията и отговорностите на длъжностните лица от НГЧ, ангажирани в процеса по възлагането на обществени поръчки, както и координацията между тях.
Чл.2. Възлагането на обществените поръчки се осъществява в съответствие с принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
 
Чл.3. Вътрешните правила се прилагат при извършване на строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект.
 
Чл.4. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължения по изпълнение на включените в настоящите правила дейности.
 
Глава втора
Общи права и отговорности на длъжностните лица
 
Чл.5. Командирът на НГЧ (Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 7 от ЗОП):
1. Изпълнява функцията на възложител при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Подписва решението и обявлението за откриване на процедурата и утвърждава изготвената документация за обществената поръчка след тяхното съгласуване по реда, определен в настоящите правила.
3. Подписва решението в случаи на промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка и/или за удължаване на сроковете в процедурата.
4. Издава заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
5. Упражнява контрол върху дейността на комисията, както и дава задължителни писмени указания за отстраняване на констатирани нередности.
6. Подписва решението за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, респективно – за прекратяване на процедурата.
7. Подписва договора за възлагане на обществената поръчка съвместно с главния счетоводител.
8. Одобрява разходите по сключените договори.
9. Ежегодно утвърждава график за обществените поръчки, които НГЧ планира да открие през годината;
10. Ежегодно отдава в заповед разпоредителите с кредити, комисия за подготовка на документации за провеждане на процедури по ЗОП, комисия по маркетинг и проучване на пазара и подотчетните длъжностни лица;
11. Утвърждава протоколите от работата на комисията по маркетинг и проучване на пазара;
12. Определя със заповед лице, което да изпраща законово определените документи за публикуване в регистъра по обществени поръчки /РОП/ и в профила на купувача на НГЧ. 
 
Чл. 6. При отсъствие на командира на НГЧ, отдаденият в заповед негов заместник /заместник – командирът на НГЧ или началникът на щаба на НГЧ/ упражняват правомощията по чл. 5, след изрично упълномощаване.
 
Чл. 7. Заместник-командирът по логистичното осигуряване на НГЧ:
1. Отговаря за иницииране и цялостно провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки.
2. Съгласува заповед на командира на НГЧ за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
3. Отговаря за изготвянето и съгласуването на документацията за обществената поръчка и кореспонденцията с потенциалните изпълнители на обществената поръчка.
4. Подпомага Възложителя при вземане на решение за удължаване на срока за подаване на оферти/ решение за прекратяване на процедурата.
5. Контролира комплектуването и съхранението на досиетата на обществените поръчки.
6. Следи за спазване на сроковете, свързани с провеждане на процедури по ЗОП/публична покана.
7. Контролира изготвянето и поддържането на регистър за сключените договори за доставки, услуги и проекти.
8. След утвърждаване на Материалния план и Единния поименен списък за строителство и строителни услуги (ЕПСССУ) в срок до 10 работни дни изготвя график за провеждане на обществените поръчки.
9. следи за изготвяне и изпращане в определените срокове в министерство на отбраната на заявка/и за обществени поръчки, които се възлагат чрез Централния орган за възлагане на обществени поръчки или чрез министъра на отбраната.
10. Организира предоставяне на упълномощеното по чл. 5, т. 12 лице посочената в ЗОП информация за публикуване в „Профила на купувача” на Националната гвардейска част.
11. Извършва преценка по определяне на поръчките с еднакъв/сходен или различен предмет, при поръчки за строителство и строителни услуги и при поръчки за доставки и услуги.
 
Чл. 8. Главният счетоводител, бюджетен:
1. Отговаря за законосъобразното, целесъобразното, ефективно и ефикасно поемане на финансови задължения и извършваните разходи в НГЧ.
2. Съгласува: 
а) докладните записка /заявките за стартиране на процедури за провеждане на обществени поръчки;
б) изготвена документация;
в) заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите;
3. Подписва договор за обществена поръчка, съвместно с Възложителя.
4. Извършва разплащане по договорите в съответствие с поетото задължение.
5. Съвместно с началника на отделение по сигурността на информацията и финансовия контрольор, съгласува план - графика за обществените поръчки, които НГЧ планира да проведе през текущата година.
6. Отговаря за законосъобразното освобождаване на гаранциите за участие на участниците и гаранциите за добро изпълнение, за които е налице основание, съгласно сключените договори, след съгласуване със заместник-командира по логистичното осигуряване и главния юрисконсулт. 
7. Контролира сумарната стойност по параграфи от Единния бюджетен класификатор (ЕБК) и извършване на разплащанията в рамките на утвърдената Годишна бюджетна сметка (ГБС).
8. Определя представител от финансово счетоводна служба за член на комисия за участие при възлагане на обществени поръчки при процедури по ЗОП или чрез публична покана и разглеждане, оценка и класиране на оферти.
 
Чл. 9. Главният юрисконсулт:
1. Отговаря за законосъобразното провеждане на процедурите по възлагане на обществените поръчки, като подпомага в правно отношение длъжностните лица при провеждането им.
2. Взема участие в комисиите за разглеждане и класиране на офертите при провеждане на процедури по ЗОП или чрез публична покана;
3. Съгласува за законосъобразност изготвената документация и всички документи, предвидени в настоящите Вътрешни правила;
4. Осъществява процесуално представителство при обжалване на решения на възложителя.
5. Изготвя проект на договор с определените изпълнители от Възложителя след проведена процедура по ЗОП/публична покана/чл.14, ал.5 от ЗОП.
Чл. 10. Началникът на отделение „Сигурност на информацията”:
1. Съгласува план-график за обществените поръчки, които Възложителят планира да проведе през текущата година.
2. Изготвя становище за всяка процедура в изпълнение на утвърдения график и съгласува докладната записка за стартиране на обществената поръчка.
3. Съгласува документацията за провеждане на съответната процедура.
4. Организира проучването за достъп на лица и техника от дружеството, определено за изпълнител до военното формирование, а при процедура по чл .3, ал. 2 от ЗОП организира проучването на фирмите, желаещи да участват.
5. Изготвя писма до Регионална служба „Военна полиция” за присъствие на техни представители при избор на изпълнител на обществената поръчка.
Чл. 11. Финансовият контрольор:
1. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на: 
а) решенията за откриване (прекратяване) на процедурите за възлагане на обществена поръчка; 
б) решение за обявяване на класирането на кандидатите, участвали в процедури за възлагане на обществена поръчка;
в) докладни записки/заявките за поемане на задължения и извършване на разход;
г) договорите за изпълнение на обществената поръчка.
2. Преди извършване на разплащане по договорите проверява съответствието на разхода с поетото задължение.
3. Проверява комплектуването на изготвените досиета и поставя контролни листове.
4. Съгласува план- графика за обществените поръчки, които НГЧ планира да проведе през текущата година и документациите за провеждане на обществени поръчки.
Чл. 12. Служителят в регистратурата за класифицирана информация:
1. Обезпечава извеждането с номера във входящия и изходящия дневници на НГЧ на всички изготвяни и постъпващи документи във връзка с провежданите обществени поръчки.
2. Поддържа Регистър на обществените поръчки на хартиен и електронен носител. 
3. Приема офертите на кандидатите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, като спазва изискванията на ЗОП.
4. След получаване на писмени запитвания относно провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки уведомява незабавно ЗКЛО.
 5.Изготвя регистър на участниците, подали оферти по реда на тяхното постъпване и го представя на председателя на назначената комисия.
6. Представя на председателя на комисията за разглеждане, оценка и класиране постъпилите оферти.
7. Изготвя и съхранява досие за всяка обществена поръчка на стойност над 10 000 лв., а по указание на Възложителя и за други с по-ниска стойност.
 
 
Глава трета
Планиране на потребностите от обществени поръчки 
 
Чл. 13. (1) Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности: 
1. прецизиране, анализ на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, последващо заявяване и тяхното обобщаване; 
2. изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т. 1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки след задълбочено маркетингово проучване; 
3. определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП; 
4. разпределяне на отговорностите по подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки между членовете на комисията за подготовка на документации за провеждане на процедури по ЗОП; 
5. изготвяне и утвърждаване на план-график на обществените поръчки за календарната година.
(2) Планирането на обществените поръчки се извършва в съответствие с утвърдените Програмен меморандум, Тригодишна бюджетна прогноза, Годишна бюджетна сметка на НГЧ за съответната година и е обвързано с плана за материално-техническо осигуряване (МТО) и ЕПСССУ за бюджетната година.
(3) Отделения „В и Т” и „ТИЛ”, на основание получени заявки от формированията, изготвят плана за МТО и ЕПСССУ по утвърдените квоти за НГЧ.
(4) В плана и списъка задължително се включват и позиции за финансово осигуряване на задължения по договори от предходни години, при наличие на такива.
(5) След утвърждаване на плана за материално-техническо осигуряване от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и ЕПСССУ, НГЧ провежда процедури за обществени поръчки само за тези позиции от материалния план и ЕПСССУ, които са утвърдени и не са включени в плана за провеждане на процедури от дирекция „Инвестиции в отбраната” и главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”.
(6) При необходимост от изготвяне на спецификации за придобиване и поддържане на отбранителни продукти, НГЧ със съдействието на Института по отбрана изготвя Технически спецификации за доставка (ТС), Техническа спецификация – военна (ТСВ), спецификации за услуга, тактико-техническо задание (ТТЗ) и други.
(7) Проектът на ЕПСССУ се изготвя, придружен с обяснителна записка, и се представя в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” в указаните срокове.
(8) След утвърждаване на ЕПСССУ от първостепенния разпоредител с бюджет се подготвят документите за извършване на основни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сградите и на инфраструктурата на НГЧ. За необходимостта от строителство и строителни услуги се изготвя докладна записка /заявка от разпоредителя с кредити по сътветния параграф. Заявката/ докладната записка се изготвя при налични предхождащи документи, както следва:
1. при аварийни ремонти: протокол за установяване на необходимостта от ремонт, а при необходимост и количествено-стойностна сметка;
2. изходно задание за проектиране - за всеки обект, за който ремонтът и строителството се предшества от инвестиционно проектиране;
3. проект за извършване на СМР. 
Чл.14. (1) План-графикът на обществените поръчки за съответната година се утвърждава от Командира на НГЧ и се предоставя на длъжностните лица, определени като отговорни за изпълнението му.
(2) Контролът по изпълнението на план-графика на обществените поръчки се осъществява от командира на НГЧ. 
(3) В случай, че през годината възникне необходимост от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в приетия от НГЧ план-график, заместник - командирът по логистичното осигуряване може да инициира изменението му. 
(4) План-графикът на обществените поръчки не се изменя, когато се налага възлагане на доставка, услуга или строителство на стойност, допускаща свободен избор на изпълнител.
 
 
Глава четвърта
Общи положения при доставка на стоки и/или услуги от търговската мрежа по реда на ЗОП 
 
Чл.15. Командирите на структурни звена изготвят заявки до 25-то число на съответния месец за потребностите от закупуване на стоки и/или услуги за следващия календарен месец до разпоредителите с кредити в Националната гвардейска част.
 
Чл. 16. Заявката следва да съдържа:
- наименование на заявителя;
- вид и количество на необходимите стоки и/или услуги;
- особени/конкретни изисквания към предмета на поръчката;
- дата на изготвяне и подпис на длъжностното лице. 
 
Чл. 17. Заявките се съгласуват предварително с длъжностно лице от ФСС, водещо материалния отчет по съответния вид имущество, което потвърждава неналичието му в централните складове на военното формирование, утвърждава се от съответния разпоредител с бюджетен кредит в НГЧ и се извеждат в регистратурата за некласифицирана информация.
Чл.18. До пето число на текущия месец разпоредителите с кредити в Националната гвардейска част изготвят заявки по параграфи за необходимия им лимит от финансови средства за месеца. Заявките се извеждат в регистратурата за некласифицирана информация.
Чл.19. Главният счетоводител, бюджетен обобщава заявките и до дванадесето число на месеца изготвя заявка за лимит за разход и писма за допълнителен лимит за разход на финансови средства по съответните параграфи до дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО за необходимите средства през текущия месец, спазвайки разпоредбите на „Бюджетните указания по разходване на бюджета” през годината. 
Чл.20. След утвърждаването и отпускането на лимита за разход по параграфи на Националната гвардейска част от дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" - МО разпоредителите с финансови кредити изготвят докладни записки (обобщени заявки) до командира на Националната гвардейска част за необходимостта от доставки на стоки и/или услуги. Същите се съгласуват от главния счетоводител, от главния юрисконсулт, от началника на отделение „Сигурност на информацията” и от финансовия контрольор.
Чл.21. Назначената комисия по маркетинг и проучване на пазара, на основание утвърдените докладни записки (обобщени заявки), извършва проучване на пазара и изготвя протоколи за направените проучвания с предложения за избор на доставчици на стоки и/или услуги. Протоколите се утвърждават от командира на Националната гвардейска част.
Чл.22. Доставката на стоки и/или услуги се извършва от упълномощените подотчетни лица, определени в годишна заповед при спазване на следните изисквания:
1. Да е съобразена с утвърдените докладни записки /обобщени заявки/ и предложенията на доставчиците определени за изпълнители, отразени в протоколите.
2. Да се спазват изискванията на чл. 7 от Закона за счетоводството и на чл. 2 от Наредба № 6 от 1997 г. за реда за издаване на документ (фискален бон) при оформяне на първичните счетоводни документи.
3. На гърба на първичните счетоводни документи (фактурите) за "Извършил разхода" да се подписват подотчетните лица, извършили доставката, а за "проверил " служителите във Финансово счетоводна служба извършили проверката на съответния счетоводен документ.
4. Първичните счетоводни документи (фактури) се утвърждават от разпоредителите с кредити. За доставените стоки се изготвят заприхождаващи документи (акт за дълготрайни активи или складова разписка) от съответния специалист във Финансово-счетоводната служба. При получаване на стоките заприхождаващите документи се подписват от съответния началник на склад и се утвърждават от разпоредителя с кредити по съответния параграф; Така оформените заприхождаващи документи и първични счетоводни документи (фактури) се предават във Финансово-счетоводна служба за заплащане, след което същите се отразяват в съответните книги и се осчетоводяват чрез програмни продукти "Счетоводство" и "Складово стопанство".
5. Служителите от Финансово-счетоводна служба, по съответен вид доволствия, подписват складовите разписки, с което се узаконява заприхождаването на дълготрайния актив или материалния запас.
Чл. 23.При възникнала належаща и непредвидена (неразчетена за текущия месец) потребност от доставка на стоки и/или услуги се процедира по реда на чл. 20, чл. 21 и чл.22 на настоящите правила, като същите се доставят само при наличие на свободен финансов ресурс по съответния параграф, а в противен случай, доставката остава за изпълнение през следващия месец.
Чл. 24. Забранява се закупуването на материални средства, които могат да бъдат осигурени от складовете на БА по заявка на НГЧ.
Чл.25. Забранява се извършване на авансово заплащане на стоки и/или услуги без предвидените от законите обезпечения.
Чл.26. За доставката на стоки и/или услуги подотчетните лица получават служебни аванси, които се отчитат в срок от три дни от получаването на аванса. Главният счетоводител следи отчитането, като при неспазване на същото уведомява Началника на щаба в Националната гвардейска част за търсене на най-строга отговорност от тях.
Чл. 27. Разрешава се доставка на стоки, услуги или строителство, в рамките на предвидените финансови средства по съответния параграф на утвърдения бюджет на Националната гвардейска част на прогнозна стойност на поръчката до 20 000 лв. без ДДС. Тези доставки, услуги или строителство се извършват, след заявка, съгласувана с длъжностните лица по чл. 9, чл. 10 чл. 11 и чл. 12. Заявката се утвърждава от командира на Националната гвардейска част, без да се прилагат процедурите по Закона за обществени поръчки или условията и реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки.
Чл.28. Извършването на разходи по банков път в последните работни дни на календарния месец, както и извършването на разходи по касов път в последните работни дни на финансовата година става съгласно указанията на дирекции "Планиране, програмиране и бюджет" и „Финанси” в МО.
 
 
Глава пета
Подготовка на документация за участие при възлагане на обществена поръчка с процедура по ЗОП или чрез публична покана
 
Чл.29.(1) Обществена поръчка, включена в план-графика стартира с изготвено от началникът на отделение „Сигурност на информацията” становище за преценка дали предметът или изпълнението на поръчката налага, или би могъл да наложи достъп до класифицирана информация, представляваща държавна тайна.
(2) При наличие на становище на служителя по сигурността на информацията, че предметът на поръчката попада в приложното поле на чл. 3, ал. 2 от ЗОП и Приложение1 от ЗЗКИ, се прилагат специални мерки за сигурност и процедурата се провежда по реда на част трета „а” от Закона за обществени поръчки.
Чл.30. (1) На основание становището по чл. 30 съответния разпоредител с кредит изготвя докладна записка /обобщена заявка до командира на Националната гвардейска част. В докладната записка /обобщената заявка се посочва още прогнозната стойност на обществената поръчка и параграфа за изплащане. 
(2) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно приетия от НГЧ план-график предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана. 
(3) Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има задължителното съдържание по чл. 28 от ЗОП. 
(4) Документацията за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма„а” от ЗОП включва: 
1. Публична покана по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП. 
2. Приложения към публичната покана, които се състоят от: 
а) техническа спецификация; 
б) проект на договор; 
в) образец на техническо и ценово предложение, които да се приложат към офертите.
Чл. 31.(1) За подготовка и изготвяне на документация за участие в процедура по ЗОП се назначава комисия, която се състои от длъжностни лица, притежаващи съответната професионална компетентност по смисъла на ЗОП.
(2) Назначената комисия изготвя документацията в срока, предвиден в утвърдения от командира на НГЧ план-график за обществени поръчки за съответната година; 
(3) след съгласуване и утвърждаване на изготвената документация, назначените със заповеди на командира на НГЧ системен администратор и лице по чл. 5, т. 12 съвместно изпращат информация по чл. 22б, ал.2, т.1-т.6 от ЗОП за публикуване в РОП и Профила на купувача.
Чл.32.(1) Назначената комисия за подготовка на документация за провеждане на процедура по ЗОП, изготвя самостоятелно или с помощта на външен експерт, документация за участие, която включва: 
1. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, ако има такива. 
2. Място и срок за изпълнение на поръчката, както и гаранционни условия, ако се предвиждат. 
3. Технически спецификации, вкл. инвестиционни проекти при обществени поръчки за строителство, когато такива се изискват. 
4. Критерии за подбор на участниците(ако се предлагат такива) и документи по чл. 50 и51 от ЗОП, с които се доказва съответствие с тях. 
5. Условия и начин на плащане. 
6. Критерий за оценка на офертите, а при критерий „икономически най-изгодна оферта” - показатели за оценка, относителна тежест и методика, съдържаща точни указания за формиране на оценката по всеки показател. 
Чл.33.(1) Когато се налага привличане на външен експерт за подготовка на технически спецификации и/или методика за оценка на офертите, заместник-командирът по логистичното осигуряване прави писмено предложение до командира на НГЧ, в което посочва: 
1. Областта на професионална компетентност на външния експерт. 
2. Дали външният експерт да бъде избран от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП или не. 
 (2) Когато в предложението по ал.1 е предложен конкретен външен експерт, се прилагат и доказателства за професионалната му компетентност. 
(3) Въз основа на предложението по ал. 1 Възложителят сключва договор с външен експерт за подготовка на технически спецификации и/или методика за оценка на офертите (при критерий „икономически най-изгодна оферта”). 
(4) Привлеченият външен експерт подписва разработените от него или с негово участие документи. Приемането на работата на външния експерт се извършва от комисията за подготовка на документация за провеждане на процедура по ЗОП. 
Чл. 34. (1) Когато предстоящата за възлагане обществена поръчка е сложна и подготовката на документацията изисква участие на длъжностни лица от различни формирования в НГЧ, включително и на външен експерт, по предложение на заместник-командира по логистичното осигуряване, Възложителят може да определи допълнителни длъжностни лица за изпълнението на тази задача. Определените длъжностни лица полагат подписите си след тези на комисията.
(2) Когато обществената поръчка се възлага с публична покана, в докладната записка може да се предложи публичната покана да бъде изпратена до определени търговски дружества. Определянето на дружествата се извършва въз основа на изготвен маркетингов доклад. Поканата се изпраща след публикуването й на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача на НГЧ, ако такова се прави. 
Чл.35.(1) Комисията за подготовка на документация по ЗОП, назначена със заповед на командира на НГЧ подготвя проект на документация за участие, която включва: 
1. при провеждане на процедура по ЗОП: 
а) решение за откриване на процедурата по образец; 
б) обявление за обществена поръчка по образец (при процедурите, които го изискват) или покана за участие(при процедура на договаряне без обявление); 
в) указания за участие в процедурата, вкл. приложения с необходимите документи, образци на декларации и други, ако такива се изискват; 
г) технически спецификации; 
д) методика за оценка на офертите, когато критерият за оценка на офертите е„икономически най-изгодна оферта”; 
е) образец на техническа и ценова оферта; 
ж) проект на договор. 
2. при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана: 
а) публична покана по образец; 
б) технически спецификации;
в) проект на договор; 
г) образец на техническо и ценово предложение. 
 (2) Изготвената документация за участие в процедура по ЗОП или за възлагане с публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП се съгласува с главен юрисконсулт, главен счетоводител, началник на отделение по сигурността на информацията в НГЧ и финансов контрольор.
 (3) След съгласуването по ал. 2, председателят на комисията по изготвяне на документацията за участие в процедура по ЗОП, представя на Възложителя за подпис и утвърждаване:
1. решение за откриване на процедурата (при провеждане на процедура по ЗОП) или
2. публична покана и документацията за участие към нея (при възлагане чрез публична покана). 
Чл.36.(1) Когато процедурата е ограничена, на договаряне с обявление или състезателен диалог по ЗОП, подлежи на предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, след окончателното окомплектоване на документацията за участие същата се представя на Възложителя за одобрение /утвърждаване/, без да се подписва решение за откриване на процедурата. 
(2) След одобряване /утвърждаване/ на проекта на документация по ал. 1, документите по чл. 20а, ал. 1 от ЗОП се изпращат до Агенцията по обществени поръчки по електронен път, с електронен подпис. 
(3) След получаване на становище от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, при необходимост в обявлението и/или документацията за участие се нанасят съответни корекции, след което решението за откриване на процедурата се подписва от командира на НГЧ. 
(4) След откриване на процедурата, полученото становище от изпълнителния директор на АОП се публикува в профила на купувача в електронното досие на съответната обществена поръчка, за която се отнася.
 
 
Глава шеста
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
 
Чл.37. (1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, определеното по чл. 5, т. 12 лице и изпълняващия функции на системен администратор съвместно изпращат информация по чл. 22б: 
1. За публикуване в„Официален вестник” на ЕС на обявлението за обществена поръчка, при наличие на основание за това.
2. За вписване в Регистъра на обществените поръчки на решението и обявлението за обществена поръчка по електронен път с електронен подпис от упълномощен потребител. 
3. До Агенцията по обществени поръчки на: 
а) покана за участие при процедура на договаряне без обявление; 
б) утвърдената методика за оценка на офертите при процедури по ЗОП, на които е упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП и критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 
4. Изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до лицето/лицата, посочени в решението за откриване на процедурата.
5. Публикуването на пълната документация за участие в профила на купувача.
(2) Началникът на отделение ”Координация и връзки с обществеността” организира изготвяне и изпращане на текст на съобщение до средствата за масово осведомяване за провежданата обществена поръчка.
Чл.38. В случай, че постъпи искане от лице за предоставяне на публикуваната в профила на купувача документация за участие на хартиен и/или електронен носител, екземплярът от документацията се окомплектова от определени от заместник-командира по логистичното осигуряване лица за предоставяне на съответното лице.
Чл.39.(1) Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в РОП постъпят писмени предложения от трети лица за промени в обявлението и/или документацията поради твърдяна нередност, пропуск или явна фактическа грешка, се прави преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна. 
(2) При положително становище относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в допустимите от закона граници, комисията по подготовка на документацията за провеждане на процедури по ЗОП, изготвя проект на решение за промяна по образец, който се подписва от Възложителя и се изпраща за вписване в РОП, съответно до „Официален вестник” на ЕС, ако има основание за това. 
(3) Решението за промяна, се публикува в профила на купувача на НГЧ, заедно с променената документация за участие, по реда на Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача на Националната гвардейска част. 
(4) Извън случаите по ал. 1, основание за публикуване на решение за промяна могат да бъдат и бележки в окончателния доклад за законосъобразност от упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, ако такъв е бил упражнен за конкретната процедура.
Чл.40.(1) При постъпили в предвидения от ЗОП срок, писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват за подготовка на отговор с резолюция към посоченото в решението за откриване на процедурата или обявлението за обществена поръчка лице/а за контакт. 
(2) Проектът на разяснение се изготвя от лицето за контакт в срок до 4 дни, предоставя се за подписване от Възложителя и се публикува в профила на купувача на НГЧ.
 (3) В деня на публикуване на разяснение по документацията за участие в профила на купувача на НГЧ, същото се изпраща на всички лица, които до момента са искали разяснения по конкретната процедура и са посочили електронен адрес. Изпращането трябва да се извърши по начин, който не позволява разкриване на данни за лицата, които са искали разяснения. 
(4) В случай, че не бъде спазен 4-дневния срок за публикуване на разяснения по документацията за участие и в резултат от това останат по-малко от 6 дни до крайния срок за подаване на оферти, респективно по-малко от 3 дни при процедури по ЗОП, за които се прилагат опростените правила, се изготвя проект на решение за промяна, с което се удължава срока за подаване на оферти. 
(5) При условията на ал. 4, решението за промяна се изпраща за вписване в РОП и се публикува на профила на купувача на НГЧ в един и същи ден. От деня на публикуване на решението за промяна в профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, респективно по-малко от 3 дни при процедури по ЗОП, за които са приложими опростените правила по ЗОП.
Чл. 41. (1) Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП, се приемат в „Регистратура за класифицирана информация”от длъжностно лице. 
(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, длъжностното лице в „Регистратура за класифицирана информация” задължително отбелязва във входящия регистър следните данни: 
1. предмет на обществената поръчка; 
2. име/наименование на кандидата/участника; 
3. пореден номер; 
4. дата и час на получаване. 
(3) Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4. 
(4) Не се приемат и незабавно се връщат от длъжностното лице в „Регистратура за класифицирана информация” оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2. 
(5) Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват 
в „Регистратура за класифицирана информация”.
Чл. 42.(1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление, длъжностното лице в „Регистратура за класифицирана информация” незабавно уведомява заместник- командира по логистичното осигуряване на НГЧ, който след съгласуване с юрисконсулт предлага на Възложителя: 
1. Удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна. 
2. Прекратяване на процедурата. 
3. Назначаване на комисия за провеждане на процедурата.
(2) В зависимост от взетото от Възложителя решение се изготвя проект на съответно решение или заповед и го представя за подпис.
Чл. 43. (1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на Възложителя, по предложение на заместник- командира по логистичното осигуряване на НГЧ относно състава и. 
(2) Проектът на заповедта по ал.1 се подготвя в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията за участие. 
(3) Като членове на комисията се назначават: 
1. юрист; 
2. длъжностни лица/военнослужещи и цивилни служители/, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката, ако същите имат професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка; 
3. други лица, включително външни експерти, с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. 
(4) С изключение на юриста в комисията, поне половината от останалите членове трябва да са с доказана професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка. 
(5) Когато се възлага обществена поръчка за строителство на стойност равна или по -висока от 9 779 000 лв. (без ДДС) като член на комисията задължително се включва външен експерт от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП, избран чрез жребий по правила, съгласно ППЗОП. 
(6) Председателят на комисията има статут на член на комисията, като изпълнява и следните задължения: 
1. Ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й. 
2. Следи за спазване на определения срок за работата на комисията, като при необходимост уведомява Възложителя за удължаването му. 
3. Уведомява своевременно Възложителя за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв. 
5. Подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи. 
6. Подписва съобщението до участниците в съответната процедура за обявяване датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти в и организира публикуване на информацията в профила на купувача на НГЧ. 
7. Уведомява Възложителя за приключване работата на комисията, чрез предаване на всички протоколи и цялата документация от процедурата на Възложителя, а при процедура на договаряне без обявление и доклад. 
(7) В заповедта за назначаване на комисия се определят и резервни членове. 
(8) В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за започване и приключване на работата й, който се съобразява със сложността на обществената поръчка, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
Чл.44.(1) Когато в комисията участва външен експерт, независимо дали той е от списъка по чл. 19, ал.2, т. 8 от ЗОП или не, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор. 
(2) Преди сключване на договор с конкретен външен експерт той представя доказателства за професионалната си компетентност в съответната област, съобразно предмета на обществената поръчка. 
(3) Външният експерт има право на възнаграждение, както и на поемане на разходите му за пътни, дневни и квартирни, в случай, че има такива.
Чл.45.(1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 
(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член. 
Чл. 46. Когато при разглеждане на документите от плик № 1 комисията установи липсващи документи и/или нередовности в документите и/или несъответствия с критериите за подбор, съставеният протокол, в който са отразени констатациите на комисията, се изпраща на всички кандидати/участници в процедурата и се публикува на профила на купувача на НГЧ. 
Чл. 47.(1) Преди отваряне на ценовите предложения в плик № 3, председателят на комисията организира уведомяването на участниците за датата, мястото и часа за провеждане на публичното заседание. Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, в съобщението се посочват и резултатите от оценяването по показателите, различни от цената. 
(2) Съобщението по ал. 1 се публикува в профила на купувача на НГЧ по реда на Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача на Националната гвардейска част. Между публикуването на съобщението и определената дата за отваряне на ценовите оферти не може да има по-малко от 2 работни дни. 
Чл.48.(1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава всички съставени протоколи и цялата документация на Възложителя, както и доклад, когато е проведена процедура на договаряне без обявление. 
(2) В срок от 5 дни от получаване на протоколите и доклада /когато е проведена процедура на договаряне без обявление/, ако има основание Възложителят може да упражни правото си на контрол върху работата й, като се произнесе по един от следните начини: 
1. Дава задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата. 
2. Разпорежда подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата – при наличие на основания по чл. 39 от ЗОП. 
(3) В случаите по ал. 2, т. 3 се изготвя проект на решение което се представя за подпис от Възложителя. 
Чл.49.(1) Издаденото от Възложителя решение за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, заедно с протоколите на комисията се публикуват в профила на купувача на НГЧ от лицето по чл. 5, т. 12 от настоящите Вътрешни правила, а решението се изпраща на участниците в процедурата, при спазване разпоредбата на чл. 73 от ЗОП.
(2) Издадено решение за прекратяване на процедура по ЗОП се изпраща и до Агенцията по обществени поръчки за публикуване в РОП. 
(3) На определения за изпълнител участник, заедно с решението за класиране се изпраща и писмо, с което той се поканва за сключване на договор, като се посочват документите, които трябва да бъдат представени от него.
Чл.50.(1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, юрист следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респективно на решението за прекратяване на процедурата и уведомява главния счетоводител на „Финансово-счетоводна служба” за необходимостта да бъдат освободени или задържани гаранциите на отстранените участници и на класираните на трето и следващо място участници. 
(2) Редът за освобождаване на гаранциите за участие зависи от формата, в която гаранцията е била представена – парична сума, внесена в касата или по банковата сметка на НГЧ или банкова гаранция. 
(3) Длъжностно лице от „Финансово-счетоводна служба” отговаря за изготвяне на информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие във всяка процедура, която предоставя на длъжностното лице по чл. 5, т. 12 от настоящите Вътрешни правила за публикуване в профила на купувача по реда на Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача на Националната гвардейска част.
Чл. 51. (1) Главният юрисконсулт на НГЧ, уведомява Възложителя за всяка жалба, подадена срещу действие, бездействие или решение, свързано с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
(2) Длъжностното лице по ал.1 съвместно с длъжностни лица от „Регистратура за класифицирана информация” окомплектоват необходимата документация във връзка с подадената жалба за изпращане до компетентния орган, като при необходимост може да искат съдействие от комисията за изготвяне на тръжната документация и/или от комисията за провеждане на процедурата.
 
 
Глава седма
Сключване на договор за обществена поръчка
 
Чл. 52. Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, юрисконсулт подготвя договор за възлагане на обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е определен за изпълнител. Проектът на договор се изготвя в два екземпляра. 
Чл. 53. Юрисконсултът по чл. 52 организира подписването на договора от определения за изпълнител участник, след като: 
1. От него са представени всички изискващи се документи, съгласно чл. 42 от ЗОП (документи от компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение в съответния размер, ако такава е била определена при откриване на процедурата).
2. Е получено служебно изисканото или допълнително представено от участника удостоверение за липса на задължения към държавата.
Чл. 54 (1) След изтичане на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, при условията на чл. 41, ал. 5 от ЗОП, договорът за обществена поръчка комплектован с представените документи от изпълнителя и съгласуван от заместник командира по логистичното осигуряване, главният юрисконсулт и финансовия контрольор се представя за подпис от главния счетоводител и Възложителя. 
(2) При проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП, която е подлежала на предварителен контрол по чл. 20б от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се подписва преди да е публикувано становището на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, както и ако публикуваното становище не потвърждава законосъобразния избор на процедура.
Чл. 55. Когато без обективни причини изпълнителят не се яви в определения от възложителя срок за сключване на договора или изрично откаже да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата, или да определи за изпълнител втория класиран участник.
Чл. 56. (1) Подписаният от Възложителя договор за обществена поръчка, се предава в „Регистратура за класифицирана информация”, където началникът на регистратурата/старши експертът: 
1. Извежда и прилага екземпляр №1 от договора, както и копие от документа за представена/внесена гаранция за изпълнение, оригинала на офертата на изпълнителя и оригиналите на представените при сключването на договора документи от компетентните органи и всички други приложения (ако има такива) в досието на обществената поръчка.
2. Предава копие от договора и от офертата на изпълнителя на съответния служител/ли, отговарящ за организиране на контрола по изпълнението на договора.
3. Предоставя договора за обществена поръчка и задължителните приложения към него на лицето по чл. 5, т. 12, за публикуването им в профила на купувача по реда на Вътрешните правила за поддържане на профила на купувача на Националната гвардейска част.
 
 
Глава осма
Правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител 
 
Чл. 57. Когато в план-графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана, подготовката на условията на обществената поръчка се извършва по реда на Глава пета от настоящите правила. 
Чл. 58. След подписване от Възложителя на публичната покана системния администратор и лицето по чл. 5, т. 12, съвместно с отделение „Координация и връзки с обществеността”:
1. Изпращат за публикуване публичната покана на Портала за обществени поръчки. 
2. Изпращат за публикуване на публичната покана и документацията за участие към нея в профила на купувача.
3. Изготвят текст на съобщение за изпращане до средствата за масово осведомяване. 
4. Изпращат публичната покана до конкретни лица, ако това е предвидено.
Чл. 59.(1) Когато в срок до 3 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти, постъпи писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, незабавно се подготвя отговор. 
(2) Председателят на комисията за подготовка на документация по ЗОП подготвя проект на разяснение и го представя за подпис от Възложителя. 
(3) Подписаното разяснение-отговор се публикува на профила на купувача на НГЧ, най-късно в деня, следващ получаването на искането за разяснение. 
(4) Когато не може да бъде спазен срокът за даване на разяснение-отговор, в резултат на което остават по-малко от 2 дни до крайния срок за подаване на оферти, по дадени указания от Възложителя публичната покана може да се оттегли от Портала за обществени поръчки от лицето по чл. 5, т. 12.
(5) При последващо публикуване в условията на поканата се включват разясненията за даването на които не е бил спазен срока.
Чл.60.(1) Подадените въз основа на публичната покана оферти се приемат по реда на чл. 41 от настоящите Вътрешни правила. 
(2) Комисията, определена със заповед на Възложителя, в началото на своето заседание приема подадените оферти за последващо разглеждане, оценка и класиране.
Чл.61.(1) При започване на работата на комисията и след получаване на офертите, членовете й попълват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т. 2-4 от ЗОП. 
(2) Работата на комисията започва с публично заседание за отваряне на получените оферти, на което имат право да присъстват лицата по чл. 68, ал.3 от ЗОП. Присъстващите представители на участниците се вписват в Регистър , който съдържа трите имена и изпълняваната от тях длъжност във връзка с конкретната процедура. 
Чл.62.(1) По време на публичната част от заседанието комисията отваря, разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие към нея. Обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници. Поканва представител на участниците, ако такъв присъства на заседанието, да подпише ценовите и технически предложения, съдържащи се в офертите на останалите участници. С изпълнението на описаните действия приключва публичната част от заседанието, след което комисията продължава работата си на закрито заседание.
(2) В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовности в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. 
(3) Възможност за представяне на документи по ал. 2 може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя. 
(4) По реда на ал. 2 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях. 
(5) Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по ал.2 и въз основа на допълнително представените от него документи. 
(6) Документите, които се представят от участниците в срока по ал. 2, могат да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.
Чл.63. По всяко време в хода на работата си комисията има право: 
1. Да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
2. Да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни, включително съдържащи се в техническото и/или ценовото им предложение; 
б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, включително от техническото и/или ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяната им.
Чл.64.(1) Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната покана и документацията за участие към нея, констатираните несъответствия се посочват в протокола по чл. 68 и по-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява. 
(2) Оферти на участници, за които са установени несъответствия с изискванията на възложителя, които не могат или не са били отстранени по реда на чл. 62, ал.2, не подлежат на оценяване. 
Чл.65.(1) Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че отговарят на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по обявения в публичната покана критерий за оценка – най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта. 
(2) Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията прилага обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест, както и съдържащата се в публичната покана методика за оценка. 
Чл. 66. Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага класиране на участниците или преустановяване на избора на изпълнител, за което излага съответни мотиви.
Чл. 67.(1) Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява последователно всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за тях. 
(2) Протоколът се предава на Възложителя за запознаване. 
(3) Възложителят има право в срок от 3 дни да се произнесе по протокола в една от следните форми: 
1. Утвърди протокола на комисията с полагане на подпис върху него за „утвърдил”. 
2. Даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й пропуски и/или нарушения. 
(4) Утвърденият от Възложителя протокол се изпраща от длъжностното лице по чл. 5, т. 12 от настоящите Вътрешни правила на участниците и за публикуване в профила на купувача на НГЧ. 
Чл.68.(1) Когато е утвърден протокол на комисия, в който е предложено класиране на участниците, юрист подготвя проект на договор, който се сключва по реда на глава VII от настоящите Вътрешни правила. 
(2) Преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител се изискват: 
1. свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 
2. декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.
(3) Сканирано копие от сключеният договор се публикува в профила на купувача на НГЧ.
Чл.69. Когато класираният на първо място от комисията участник откаже да сключи договора или за него са налице пречки по чл. 47, ал.1, т.1 или ал. 5 от ЗОП, заместник- командирът по логистичното осигуряване, съгласувано с юрисконсулт предлагат на командира на НГЧ да: 
1. сключи договор с класирания на второ място участник, или 
2.да бъде публикувана нова публична покана за същата обществена поръчка. 
Чл.70.(1) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в публичната покана, не бъде получена нито една оферта, началникът на „Регистратура за класифицирана информация” уведомява за това заместник- командира по логистичното осигуряване на НГЧ. 
(2) Заместник- командира по логистичното осигуряване на НГЧ, съгласувано с юрисконсулт предлагат на командира на НГЧ да бъде публикувана повторно публична покана или да бъдат проведени преки преговори с конкретен потенциален изпълнител на обществената поръчка. 
(3) В случай, че командирът на НГЧ разпореди провеждане на преки преговори, те се водят от назначена от него комисия, която документира работата си в протокол. Постигнатите по време на преговорите договорености не могат да водят до промяна на техническите спецификации, проекта на договор и прогнозната стойност на обществената поръчка, които са били обявени първоначално в публичната покана. 
(4) Съставеният от комисията, провеждаща преговорите протокол се представя за утвърждаване от командира на НГЧ, след което се пристъпва към сключване на договор по реда на чл. 69.
Чл.71.(1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва чрез:
1. Проучване на пазара, отразено в маркетингов доклад и изготвяне на протокол с предложение за избор на изпълнител.
2. Свободно /директно/ закупуване от търговската мрежа. 
(2) Извършването на разходи за доставка на стоки, услуги или строителство на стойности, които допускат изборът на изпълнител да е свободен, се предшества от финансово предложение.
(3) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи. При необходимост от сключване на писмен договор, заместник- командирът по логистичното осигуряване на НГЧ възлага на юрист изготвянето на проект на договор. 
(4) Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор. 
Чл.72.(1) Длъжностно лице от „Финансово-счетоводна служба”, съвместно с юрисконсулт организира изготвянето и изпращането на обобщена информация по образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година по реда на глава осма “а” от ЗОП или свободно в съответствие с чл. 44, ал.10 от ЗОП. 
(2) Обобщената информация по утвърден образец се подготвя и изпраща до АОП в срок до 31 март на годината, следваща отчетната, на база изплатените суми по: 
1. сключени договори след възлагане с публична покана; 
2. сключени договори за строителство, възложени свободно; 
3. сключени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени свободно. 
 
Глава девета
Контрол по изпълнение на договорите
 
Чл.73.(1) Контролът по изпълнението на всички договори за строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се осъществява от комисия или служител/и, определени със заповед на командира на НГЧ. Копие от заповедта се прилага в досието на обществената поръчка, ако такова е съставено. 
 (2) Контролът по изпълнението на всички договори за доставки или услуги се възлага на комисия или служител/ли от структурното звено, с чиито функционални задължения е свързан предмета на поръчката и нейното изпълнение.
Чл.74. (1) Комисията/служителите, на които е възложен контрола по изпълнение на договорите следят за: 
1. Спазване на срока за изпълнение на договора. 
2. Съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спецификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора. 
(2) При установени несъответствия в изпълнението, комисията/служителите незабавно уведомяват заместник-командира по логистичното осигуряване за предприемане на съответни действия.
Чл.75. (1) Приемането на изпълнението по договорите за услуги или строителство се извършва от комисия, назначена със заповед на командира на НГЧ. 
(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подпис на упълномощен представител на изпълнителя. 
(3) Когато по договор за обществена поръчка има сключен договор за подизпълнение, приемането на работи, изпълнени от подизпълнител се извършва задължително в присъствие на лицата по ал. 1, както и на представители на изпълнителя и подизпълнителя.
(4) Приемането на изпълнението по договорите за доставки се извършва от назначено със заповед на командира на НГЧ подотчетно длъжностно лице и завеждащия склад/хранилище чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката.
Чл.76.Комисията/служителите, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договора и комисията по приемане на изпълнението по договорите, уведомяват финансово-счетоводна служба за приемане на работата, като предават съставените документи за това.
Чл.77. (1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от ”Финансово-счетоводна служба”, съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане.
 (2) При договори за обществени поръчки, по които има сключен договор за подизпълнение, ”Финансово-счетоводна служба” не извършва окончателно плащане към изпълнителя, докато не бъдат представени доказателства за извършено разплащане с подизпълнителя на всички приети и оформени в двустранно подписан протокол работи.
(3) Главният счетоводител отговаря за подготовка на информация за всяко извършено плащане по договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или след възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана, при спазване на сроковете, посочени в ЗОП. 
(4) Информацията по ал.3 задължително следва да съдържа: 
1. дата на извършване на плащането; 
2. основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура); 
3. размер на извършеното плащане. 
(5) Информацията се изготвя в срок до 10 дни от извършване на плащането и се предава на длъжностното лице, отговарящо за публикуване в профила на купувача на НГЧ. 
Чл. 78. (1) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава от финансово - счетоводна служба в зависимост от формата й – парична сума или банкова гаранция. 
(2) Отделение „ФСС” подготвя информация, в която посочва датата и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранцията за изпълнение по всеки договор за обществена поръчка и я предоставя на длъжностното лице по чл.32,ал.3 от настоящите Вътрешни правила, което съвместно с отделение „Координация и връзки с обществеността” я публикува в профила на купувача на НГЧ. 
Чл. 79. (1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство, длъжностното лице по чл 5, т. 12 от настоящите Вътрешни правила изпраща за вписване в РОП информация по образец и публикуване в профила на купувача на НГЧ. 
(2) Копие от информацията по ал.1, след изпращане, се предава в „Регистратура за класифицирана информация” за прилагане в досието на обществената поръчка. 
(3) Информацията за приключване или предсрочно прекратяване на договор се изготвя и когато изпълнителят е избран въз основа на възлагане по реда глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана. Информацията се представя в свободна форма със съдържание, аналогично на информацията по ал. 1 и се предоставя на длъжностното лице по чл. 5, т. 12 от настоящите Вътрешни правила, което съвместно с отделение „Координация и връзки с обществеността” я публикува в профила на купувача на НГЧ. 
 
 
Глава десета
Съставяне и съхранение на досиетата за обществени поръчки 
 
Чл. 80. (1) Началникът/старши експертът на „Регистратура за класифицирана информация” съставят досие за всяка обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана. 
(2) Досието за обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП съдържа: 
1. Оригиналите на всички документи, съставени във връзка с подготовката, откриването/докладна записка от заместник-командира по логистичното осигуряване до командира на НГЧ/ и провеждането на процедурата. 
2. Писмата за изпращане на документи за публикуване в „Официален вестник” на ЕС и приложените към тях документи (решения, обявления, информации), както и получена от Агенция за обществени поръчки информация за вписване в РОП. 
3. Оригиналите на подадените оферти и заявления за участие. 
4. Сключения договор и допълнителни споразумения. 
5. Оригиналите/заверени копия на документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключване на договора и гаранциите за изпълнение. 
6. Подадените жалби (ако има такива) и постановените по тях решения и/или определения; 
7. При изготвена заповед за възлагане на контрол по изпълнението на договора, копие от нея. 
8. Информация за приключване изпълнението на договора или за предсрочното му прекратяване. 
9. Друга относима информация и документи.
(3) Досието за обществена поръчка, възложена по реда на глава осма „а” от ЗОП, освен документите по ал. 2, т. 1, т. 3-5, т. 7 и т. 9, съдържа и публичната покана и документацията за участие към нея. 
(4) В досиетата по ал. 2 и ал. 3 се прилагат и копия от заповедите за заместване на командира на НГЧ или за упълномощаване на длъжностни лица за извършване на действия по възлагане на обществени поръчки. 
(5) Всяко досие за обществена поръчка съдържа опис. 
(6) Всички лица, ангажирани с процеса на организиране и възлагане на обществени поръчки, след приключване на процедурата или избора на изпълнител чрез публична покана и след приключване на изпълнението по договора, предават в „Регистратура за класифицирана информация” оригиналите на всички съставени и получени документи, за окомплектоване на досиета.
Чл. 81. (1) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват в „Регистратура за класифицирана информация” в предвидените от ЗОП срокове, съобразно приложения ред за възлагане. 
(2) Досиетата на процедури по ЗОП, които са прекратени се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване. 
(3) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им. 
(4) Движението на досието или на отделни документи от него задължително се отразява в контролен лист по образец, съгласно Приложение № 1 към настоящите правила.
 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 8б от Закона за обществените поръчки.
§ 2. Прилагането на настоящите правила следва да бъде в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, а именно отговорностите следва да са разделени по начин, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. 
§ 3. За неуредените в настоящите Вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
§ 4. Настоящите правила влизат в сила от деня на утвърждаването им и отменят Вътрешните правила за определяне на реда за планиране, организацията на провеждането на процедурите и контрола на изпълнението на сключените договори за обществените поръчки в НГЧ с рег. № 3-3629/21.05.2012 г.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1- Контролен лист за движение на обществена поръчка с предмет   „..........”- 1/един/ лист, некласифицирана информация.
 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.